Privacybeleid

 

GPS neemt uw rechten bij gegevensverwerking ernstig. In deze verklaring legt GPS uit hoe uw persoonsgegevens verzameld, verwerkt en gebruikt worden. Deze verklaring vormt aldus het algemene beleid van GPS op het vlak van gegevensverwerking.

De verantwoordelijke voor de verwerking is GPS nv, Oosterring 9 te 3600 Genk.

Indien u vragen heeft bij deze verklaring of het beleid, dan kan u steeds contact opnemen met onze Data Protection Officer via dpo@gps-time.be. Als deze vragen verder gaan dan een algemene vraag om inlichtingen, dan dient u zich te identificeren. Zodoende is GPS zeker de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekt wordt.

Vervolgens vindt u een uitgebreid overzicht van hoe GPS uw gegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt.

 


 

Wanneer vindt de verzameling en verwerking plaats?

Bent u klant of prospect? Dan verzamelt GPS uw gegevens wanneer u:

 • zich contractueel aan ons verbindt;
 • beroep doet op onze helpdesk;
 • zich inschrijft op onze nieuwsbrief;
 • een contactformulier invult;
 • een brochure downloadt van onze website;
 • op een andere manier met ons contact opneemt.

Bent u leverancier? Dan verzamelt GPS uw gegevens wanneer u:

 • zich contractueel aan ons verbindt.

Deze gegevens verzamelt GPS zowel via papieren als ook via digitale formulieren en documenten.

Tenslotte maakt de website van GPS gebruik van cookies. Hiermee worden enkel anoniem gegevens verzameld over de activiteiten op onze website. Meer informatie hierover kan u terugvinden in het cookiebeleid.

 

Over welke gegevens gaat het?

Gegevens die u meedeelt en die GPS nodig heeft voor de uitvoering van de diensten waarvoor u op GPS beroep doet. Deze gegevens zijn:

 • uw naam;
 • uw e-mailadres;
 • een telefoon en gsm-nummer;
 • uw functie;
 • de bedrijfsnaam;
 • het adres van het bedrijf;
 • het telefoonnummer van het bedrijf;
 • het btw-nummer;
 • bankgegevens (enkel indien u leverancier bent).

Meestal krijgt GPS deze gegevens rechtstreeks door van u als contactpersoon, maar het is ook mogelijk dat deze verkregen worden via andere partijen.

 

Voor welke doeleinden worden uw gegevens verzameld en verwerkt?

De verzamelde gegevens verwerkt GPS in het kader van klantenbeheer (het verlenen van diensten of producten; dus de uitvoering van het contract dat GPS met u verbindt), direct marketing (om u te informeren over de diensten en evenementen), leveranciersbeheer, boekhouding, referenties en public relations.

Wat de website betreft, stemt GPS de inhoud en het gebruiksgemak hiervan zoveel mogelijk af op u als gebruiker. Daarnaast verwerkt GPS uw gegevens om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het ter beschikking stellen van een online klantenportal en de inhoud ervan.

 

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van gegevens?

In beginsel verzamelt en verwerkt GPS uw gegevens op basis van de contractuele relatie die GPS met u heeft als gevolg van uw of onze opdracht.

Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, zoals bij direct marketing, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als onderneming, in het bijzonder de vrijheid van onderneming en informatie. Daarbij zorgt GPS er steeds voor dat er tussen onze en uw belangen een evenwicht bestaat, bijvoorbeeld door u een recht van verzet toe te kennen.

 

Worden de gegevens meegedeeld aan derden?

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt in het kader van klantenbeheer en boekhouding. Voor bepaalde punctuele diensten of opdrachten kunnen ze worden doorgegeven aan onderaannemers waar GPS beroep op doet. Zij het altijd onder controle van GPS.

In het kader van referenties zal de bedrijfsnaam en logo gepubliceerd worden op onze website.

In uitzonderlijke gevallen kan GPS genoodzaakt zijn om uw gegevens door te geven. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht worden of overheidsinstanties het recht hebben bij ons gegevens op te vragen.

Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven aan derde landen of internationale organisaties.

 

Welke rechten heeft u?

Als GPS uw gegevens verwerkt met het oog op direct marketing en referenties, kan u zich hiertegen te allen tijde verzetten. Daartoe volstaat het contact op te nemen met onze marketingafdeling.

U kan uw gegevens die GPS verwerkt steeds inkijken, en indien nodig laten verbeteren of wissen. Daartoe volstaat het dit te vragen aan onze Data Protection Officer. GPS vraagt enkel een bewijs van uw identiteit. Dit om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft.

Indien u het niet eens bent met de manier waarop GPS uw gegevens verwerkt, kan u steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

 

Wijzigingen

GPS behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via onze website aan gebruikers worden gemeld.